Behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Hva er PTSD?

PTSD er en alvorlig psykisk lidelse som kan oppstå etter å ha opplevd eller vært vitne til en traumatisk hendelse. Symptomer på PTSD kan deles inn i fire hovedkategorier:

1) Gjenopplevelse av traumet inkluderer flashbacks, der personen opplever ufrivillige minner eller bilder av den traumatiske hendelsen. Mange har også mareritt med gjentakende, forstyrrende drømmer om traumet eller som kan relateres til det som er skjedd.

2) Unngåelsessymptomer omfatter trang til å unngå situasjoner, steder eller personer som minner om traumet. Dette kan blant annet føre til sosial tilbaketrekning og begrenset deltakelse i dagliglivet.

3) Negativ forandring i tanker og humør: negativt selvbilde, med følelser av skyld, skam eller selvbebreidelse. En følelse av avstand fra andre og problemer med konsentrasjon er også vanlige symptomer. Emosjonell avstumpning er også vanlig, der en person opplever redusert evne til å føle glede eller engasjement.

4) Økt aktivering: irritabilitet,  søvnvansker, overdreven årvåkenhet.

Samlet sett kan disse symptomene ha alvorlige konsekvenser for dagliglivet, og det er ikke uvanlig at det oppstår vanskeligheter relatert til arbeid, skole og mellommenneskelige relasjoner.

Kompleks PTSD

Kompleks PTSD er en variant av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Mens PTSD fokuserer på én spesifikk traumatisk hendelse, involverer kompleks PTSD ofte gjentatte eller langvarige traumatiske hendelser, spesielt i barndommen.

Bakgrunn for betegnelsen er at pasienter med kompleks PTSD har symptomer ut over symptomene for PTSD. I tillegg til symptomene beskrevet for PTSD, ses det varierende grad av utfordringer med selvbilde, relasjoner og følelsesregulering.

Behandling for PTSD

Behandling for PTSD involverer vanligvis en helhetlig tilnærming, med samtaleterapi, medikamentell behandling og støttende tiltak. Samtaleterapi er som regel et sentralt element som fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre samt bearbeide traumatiske minner.

Medikamentell behandling inkluderer ofte antidepressiva, som kan bidra til bedre følelseregulering og reduksjon av angstsymptomer. Angstdempende medisiner, som benzodiazepiner, brukes noen ganger, men med forsiktighet på grunn av potensialet for avhengighet.

Andre tiltak, som involverer familie- og nettverksstøtte, samt livsstilsendringer som regelmessig fysisk aktivitet og en sunn livsstil, kan ytterligere støtte behandlingen. Å delta i selvhjelpsgrupper gir en mulighet for å dele erfaringer og føle fellesskap med andre som har opplevd lignende traumer.

Det er avgjørende å skreddersy behandlingen for PTSD etter individuelle behov, og tett samarbeid med kvalifisert helsepersonell er nøkkelen. Dersom du eller noen du kjenner opplever symptomer på PTSD er det viktig at du søker støtte hos helsepersonell.

Medikamentassistert behandling

PTSD er en sammensatt lidelse, og som ofte medfører tilleggssymptomer som angst og depresjon. Medikamentassistert behandling kan være et alternativ for deg som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av annen behandling.

Aidaklinikken tilbyr spesialisert behandling for depresjon, angst og PTSD. Samtaleterapi er hjørensteinen i vårt behandlingstilbud hvor medikamenter ofte kombineres i medikament assistert behandling. Denne tilnærmingen gir mulighet til å utforske de emosjonelle, kognitive og atferdsmessige aspektene knyttet til dine psykiske plager. Målet med behandlingen er å styrke din iboende evne til å gjenvinne en sunn livskvalitet.

Går du allerede i samtaleterapi hos egen psykolog eller psykiater, kan medikamentassistert behandling hos Aida Klinikken gjøres som en del av den allerede pågående behandlingen, med samtal hos egen behandler og medikamentell behandling hos Aida Klinikken.