Psykedelika er en type stoffer som har til felles at de gir en hallusinogen effekt. De siste tiårene er det gjort en rekke studier på psykedelika som behandling for psykiske lidelser. Behandling omtales gjerne som psykedelika terapi eller psykedelika assistert terapi.

Ulike typer psykedelika

Det finnes forskjellige typer psykedelika, med forskjellig virkning og egenskaper. Eksempler på forskjeller kan være:

 • varighet av opplevelse (lengde på behandling)
 • kvalitet av opplevelse (hvordan det oppleves)
 • hvilke reseptorer i hjernen som blir påvirket
 • bivirkninger

Felles for de psykedeliske stoffene er at de under påvirkning gir endringer i sanseopplevelser. De omtales ofte som «meningsskapende» eller «hjerteåpnende». Stoffene har også til felles at  de øker plastisiteten i hjernen, sånn at fastlåste handlings- og tankemønstre forstyrres.

Psykedelika-assistert terapi

Psykedelika terapi defineres som behandling hvor det gis et hallusinogent stoff for å lindre psykiske plager. Når psykedelika terapi også kombineres med samtaleterapi kaller man det for psykedelika assistert terapi. I de aller fleste tilfeller  har handling med psykedelika alene en forbigående effekt, mens målet med psykedelika assistert terapi er å skape varig endring i måten man forholder seg til seg selv om omverdenen, og å nærme seg det livet man ønsker å leve

Det er i løpet av de siste tiårene blitt forsket på flere hallusinogene stoffer i behandling av en rekke psykiske lidelser. Eksempler på dette er:

 • MDMA for PTSD
 • Ketamin mot PTSD
 • Ketamin mot depresjon
 • Ketamin mot angst
 • Ketamin mot alkoholavhengighet
 • Psilocybin mot depresjon
 • DMT mot depresjon

Hvordan virker psykedelika?

De psykedeliske stoffene er forskjellige på noen måter. Blant annet virker de på forskjellige reseptorer i hjernen. For eksempel virker MDMA, psilocybin og DMT på serotonin reseptorer, mens ketamin først og fremst virker på glutamat reseptorer.

Felles for de psykdeliske stoffene er at de påvirker hjernens plastisitet. Forskning viser at de psykedeliske stoffene kan stimulere hjernen til å skille ut vekstfaktorer i som er med på skaper gunstige forhold for nye koblinger mellom hjernecellene. Dette antas at dette gjør at hjernenettverk knyttet psykiske plager forstyrres, og at det er lettere for hjernen å etablere og skifte til «friskere» hjernenettverk. Virkningsmekanismen er sannsynlig svært kompleks og ikke fullstendig kartlagt.

Er psykedelika-assistert terapi lovlig?

Alle her nevnte psykedeliske stoffer er kategorisert som narkotika og er derfor underlagt straffeloven. Ketamin er i tillegg til dette klassifisert som et legemiddel og brukes som narkose og smertelindring. I Norge er det for tiden bare ketamin som kan brukes i behandlingen av psykiske lidelser, men det pågår internasjonalt en rekke studier på andre psykedelika. Blant annet er det publisert flere omfattende studier der MDMA er undersøkt som en mulig behandling for PTSD. I Norge gjøres det også flere kliniske studier som ser på effekten av ketamin og MDMA.

MDMA er ikke godkjent som legemiddel, og bruken skjer under strenge kliniske forhold med det formål å undersøke virkningene. Ketamin kan forskrives lovlig, men når det brukes til behandling av psykiske lidelser, regnes det som utprøvende. Dette innebærer et spesielt ansvar for å følge retningslinjene for slik behandling. Det er avgjørende med en grundig vurdering før behandling for å sikre at den er til det beste for pasienten. Det er også viktig å vurdere effekten og bivirkningene grundig, samt å gi nødvendig oppfølging over tid.

Vi understreker viktigheten av å ikke bruke psykedeliske stoffer utenfor klinisk setting og uten tett oppfølging av helsepersonell. Bruk av rusmidler er svært helseskadelig og kan potensielt være dødelig. Behandlingen er fortsatt i utprøvende fase, og det er mye vi ikke vet om virkning og langtidsvirkning.

Har du eller noen du kjenner problemer med rusavhengighet, er det viktig å ta kontakt med helsevesenet. Det finnes hjelp! Første skritt kan være å ta kontakt med fastlege som kan hjelpe med råd og eventuelt henvisining.

Aida Klinikken: behandling tilpasset dine behov

Sliter du eller noen du kjenner med psykiske plager er det viktig å ta kontakt med helsepersonell. Ved Aida Klinikken behandler vi de fleste psykiske lidelser, og tilbyr individuelt tilpasset behandling som adresserer de forskjellige sidene ved dine spesifike plager.  Har du spørsmål om vårt behandlingstilbud er du velkommen til å ta kontakt eller besøke vår hjemmeside. Vi tilbyr behandling i Oslo, Bergen og Trondheim.